ALUMINANCE

KVKK Metni

ALUMINANCE ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET A.Ş KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI
Alumınance Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası Bilgi Formu

Alumınance Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

Doküman İsmi: Alumınance Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

Hedef Kitle: Alumınance Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından kişisel verileri işlenen gerçek kişiler

Hazırlayan: Alumınance Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş Kişisel Verileri Koruma Komitesi

Onaylayan: Alumınance Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Tarafından Onaylanmıştır.

Yürürlük Tarihi: 10.01.2024

İşbu belge Alumınance Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin yazılı izni olmaksızın çoğaltılıp, dağıtılamaz.

Alumınance Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

KAVRAMLAR

I. BÖLÜM

GİRİŞ
 • AMAÇ
 • KAPSAM
 • POLİTİKANIN YÜRÜRLÜĞÜ

II. BÖLÜM

Kişisel Verilerin İşlenmesi için Genel İlkeler Kişisel Verilerin İşlenme Şartları Kişisel Veri Sahibinin Aydınlatılması ve Bilgilendirilmesi Özel Nitelikli Verilerin İşlenmesi

III. BÖLÜM

Şirketimiz Tarafından İşlenen Kişisel Veriler Şirketimiz Tarafından Verisi İşlenen Kişi Grupları Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları Kişisel Verilerin Saklanma Süreleri

IV. BÖLÜM

Alumınance Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş Binası İçerisinde ve Çevresinde Yürütülen Kamera ile İzleme Faaliyeti

V. BÖLÜM

Kişisel Verilerin Aktarılması

VI. BÖLÜM

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Hususlar

VII. BÖLÜM

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesinin Şartları

VIII. BÖLÜM

Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları, Bu Hakların Kullanılması ve Değerlendirilmesi Yöntemi

IX. BÖLÜM

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası Yönetim Yapısı

X. BÖLÜM

Kişisel Verilerin Güvenliğine Yönelik Alınan Teknik ve İdari Tedbirler

Kavramlar

Kavram Tanım
Kişisel Verilerin İşlenmesi Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
İlgili Kişi / Kişisel Veri Sahibi Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.
Kişisel Veri Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
Özel Nitelikli Kişisel Veri Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler.
Veri Sorumlusu Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri (veri kayıt sistemi) yöneten kişi.
Silme Kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.
Yok Etme Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.
Anonim Hale Getirme Kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir. Bu yöntemle, kişisel verilerin alıcı veya alıcı grupları tarafından geri döndürme ve verilerin başka verilerle eşleştirilmesi gibi kayıt ortamı ve ilgili faaliyet alanı açısından uygun tekniklerin kullanılması yoluyla dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemez hale getirilmesi gerekir.
Veri İşleyen Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişi.
Açık Rıza Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

I. BÖLÜM

GİRİŞ

Bu düzenlemenin amacını, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında; çalışanların, çalışan adaylarının, stajyerlerin, müşterilerin, müşteri çalışanlarının, tedarikçilerin, tedarikçi çalışanlarının, hissedarların kişisel verileri ile diğer kişisel veri niteliğine haiz tüm verilerin korunmasını oluşturmaktadır.

Bu Politika ile kişisel verilerin işlenmesi, korunması, silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesi konusunda Şirketimiz tarafından benimsenecek ve uygulama noktasında dikkate alınacak ilkeler ortaya konulmuştur.

AMAÇ

Bu Politikanın amacı, Şirketimiz tarafından hukuka uygun bir biçimde yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik benimsenen süreçler konusunda, kişisel verileri işlenebilecek gerçek kişileri bilgilendirmek ve kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasını belirlemektir.

KAPSAM

Bu Politika; Şirketimiz tarafından verileri işlenen gerçek kişilerin, tüm kişisel verilerine ilişkindir.

POLİTİKA’NIN YÜRÜRLÜĞÜ

Kişisel Verileri Koruma Komitesi tarafından düzenlenen bu Politika, Şirket Yönetiminin kararı ile yürürlüğe girer ve Şirketimizin internet sitesinde yayımlanarak ilgili kişilerin dikkatine sunulur.

II. BÖLÜM

1-KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ İÇİN GENEL İLKELER

1.1-Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun Kişisel Veri İşleme Faaliyetlerinde Bulunma

Alumınance Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş’de, kişisel verilerin işlenme süreçlerinde kanunlarla ve diğer hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkelere uygun hareket edilmektedir. Dürüstlük kuralına uygun olma ilkesi uyarınca Şirketimiz, veri işlemedeki hedeflerine ulaşmaya çalışırken, ilgili kişilerin çıkarlarını ve makul beklentilerini dikkate almaktadır.

1.2-Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama

Alumınance Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş, kişisel veri sahiplerinin temel haklarını ve kendi meşru menfaatlerini dikkate alarak kişisel verilerin güncel ve doğru olmasını sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almakta, bu konuda maksimum özen göstermektedir.

1.3-Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme

Alumınance Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş, kişisel veri işleme amacını açık ve kesin olarak belirlemektedir. Şirketimiz, ilgili kişiye belirttiği amaç dışında, başka amaçlarla veri işlememektedir. Şirketimizin işlediği veriler, yapmış olduğu iş veya sunmuş olduğu hizmetle bağlantılı ve bunlar için gerekli olduğu kadardır.

1.4-İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

Alumınance Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş, amaçla bağlantılı olarak yeterli veriyi temin etmekte, gerekli olmayan veriyi işlememektedir. Mevcut olmayan ve sonradan gerçekleşmesi düşünülen amaçlarla kişisel veri toplamamaktadır.

1.5-İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme

Alumınance Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş, kişisel verileri yalnızca ilgili mevzuatta öngörülen süreler ile veya işlendikleri amaç ile sınırlı olarak muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranılmaktadır. Bir süre belirlenmemişse, kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmektedir. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler Alumınance Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye, bu politikanın 7. bölümünde yer verilmiştir.

2- KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI

Aşağıda yazan şartlardan birinin varlığı durumunda kişisel veriler işlenebilir;

2.1- Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması

Kişisel verilerin işlenme şartlarından biri, veri sahibinin açık rızasıdır. Kişisel veri sahibinin açık rızası belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı olmalı ve özgür iradeyle açıklanmalıdır.

2.2- Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi

Veri sahibinin kişisel verileri, kanunda açıkça öngörülmesi halinde hukuka uygun olarak işlenebilecektir.

2.3- Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması

Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

2.4- Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde kişisel veriler işlenebilecektir.

2.5- Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi

Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

2.6- Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi

Kişisel verinin, veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması halinde, amaçla sınırlı olarak, işlenebilecektir.

2.7- Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

2.8- Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

3- KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN AYDINLATILMASI VE BİLGİLENDİRİLMESİ

Şirketimiz, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile kişisel veri sahibinin hakları konusunda aydınlatma yapmaktadır.

4- ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

Şirketimiz tarafından, KVKK ile “özel nitelikli” olarak belirlenen kişisel verilerin işlenmesinde, KVKK’da öngörülen düzenlemelere uygun davranılmaktadır.

Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.

Şirketimiz tarafından; özel nitelikli kişisel veriler, gerekli önlemler alınarak aşağıdaki durumlarda işlenmektedir:

 • Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise veya
 • Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise, kanunlarda öngörülen hallerde işlenebilir.

Sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler ancak işyeri hekimimizin kontrolünde işlenmekte aksi halde veri sahibinin açık rızası alınmaktadır.

III. BÖLÜM

1- ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Şirketimiz tarafından işlenen kişisel veriler, aşağıda belirtilmiştir. Bununla birlikte, her bir kişisel veri sahibi özelinde hangi verilerin işleneceği; kişisel veri sahibi ile Şirketimiz arasındaki ilişkinin niteliği ve kullanılan iletişim kanalları gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilmektedir.

KİŞİSEL VERİ AÇIKLAMA
Kimlik Ad, soyad, TC kimlik numarası, doğum tarihi/yeri, cinsiyeti, medeni hali, yaşı, uyruğu ve kimlik üzerindeki diğer kişisel veriler ile sürücü belgesi, imza
İletişim İş adresi, ikamet adresi, e-mail adresi, çalıştığı firmanın ismi, şirket telefon numarası/şahsi telefon numarası
Fiziksel Mekân Güvenliği Güvenlik kamerası ile alınan görüntü kaydı ile fabrikaya girişlerde alınan ziyaretçi kayıtları
Finans Banka hesap bilgileri, IBAN no, ücret bilgisi, sigorta poliçesi
Hukuki İşlem Dava ve icra dosyalarındaki kişisel veriler
Görsel Kayıt Fotoğraf
Mesleki Bilgi Öğrenim durumu, mezun olunan okullar, mezuniyet tarihi/derecesi, yabancı dil bilgisi, iş tecrübesi, bilgisayar bilgileri, mesleği, görevi, unvanı, sertifika/kurs/diploma bilgileri, mesleki yeterlilik bilgisi/belgesi
Müşteri İşlem Cari hesap bilgileri, çek bilgisi, fatura bilgileri
Tedarikçi İşlem Fatura bilgileri, ürün bilgisi, çalıştığı firma ismi
Risk Yönetimi Hissedarlara ait imza sirküsü, vekaletnameler
Özlük Şirketimiz ile çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin özlük işlemlerinin yapılması için alınan kişisel veriler; sözleşme tarihi, işe başlama tarihi, bordro bilgileri, devam/devamsızlık bilgisi, yerleşim yeri/ikametgâh bilgisi, nüfus kayıt örneği, askerlik durumu, izin bilgileri, zimmet bilgileri, taahhütnameler, savunma ve tutanaklar, isg eğitim belgeleri ile işten ayrılan çalışanlara ait; istifa/fesih sebebi, işten çıkış tarihi/kodu, kıdem/ihbar/diğer alacaklara ilişkin tutarlar
Diğer İş seyahatlerine ait bilet ve rezervasyon bilgileri, çalışan memnuniyeti sağlamak amacıyla evlenen ve çocuğu olanlara verilen hediye tutarı ile çalışan adaylarına ait; referans bilgisi, ücret beklentisi, talep ettiği iş, işe başlayabileceği tarih, askerlik durumu
Özel Nitelikli Kişisel Veriler Sağlık Bilgisi: İşe giriş ve periyodik muayene formundaki sağlık verileri, iş göremezlik raporundaki sağlık verileri, kan grubu
Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri: Adli sicil kaydı bilgisi

2- ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN KİŞİ GRUPLARI

Şirketimiz tarafından kişisel verileri işlenenler; hissedar, çalışan, çalışan adayı, stajyer, müşteri yetkilisi/çalışanı, tedarikçi yetkilisi/çalışanıdır.

3 - KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

 • Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi
 • Çalışan memnuniyetinin sağlanması
 • Çalışanlar için yan hak ve menfaat süreçlerinin yürütülmesi
 • İş akdinin kurulabilmesi
 • Mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Stajyer eğitim süreçlerinin yerine getirilmesi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • İş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerinin yerine getirilmesi
 • İşe giriş-çıkış (mesai) kontrollerinin yapılması
 • Finans, muhasebe işlemlerinin yerine getirilmesi
 • Yurt dışı satış süreçlerinin yürütülmesi
 • Gümrük işlemlerinin yapılabilmesi
 • Nakliye/sevk faaliyetlerinin yerine getirilmesi
 • Mal/hizmet tedariğinin yapılabilmesi
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
 • BES ödemelerinin yapılabilmesi
 • Sgk teşviklerinden faydalanılabilmesi
 • İş takibi ve denetiminin yapılması
 • Ödemelerin ve tahsilatın yapılabilmesi
 • Fiziksel mekânın, can ve mal güvenliğinin sağlanması
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve iş sürekliliğinin sağlanması
 • Seyahat ve konaklama işlemlerinin yapılabilmesi
 • Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi

Şirketimiz, kişisel verileri;

 • Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi
 • Sözleşme bağıyla kurulan iş ilişkisine istinaden taraflara ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • Bir hakkın tesisi kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
 • Kanunlarda öngörülmesi
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması, hukuki sebebine dayanarak bu sebeplerin olmaması durumunda ise veri sahibinin "Açık Rızası" ile işlemektedir.

4 - KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRELERİ

Şirketimiz, kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamaktadır.

Kişisel verilerin ne kadar süre saklanması gerektiğine dair mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, Şirketimiz tarafından, o veriyi işlerken yürütülen faaliyet ile bağlı olarak Şirketin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar işlenmektedir.

Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş; ilgili mevzuat veya Şirketimizin belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse; kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir. Buradaki sürelerin tesisinde bahsi geçen hakkın ileri sürülebilmesine yönelik zaman aşımı süreleri ile zaman aşımı sürelerinin geçmesine rağmen daha önce aynı konularda Şirketimize yöneltilen taleplerdeki örnekler esas alınarak saklama süreleri belirlenmektedir. Bu durumda saklanan kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilememekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Burada da bahsi geçen süre sona erdikten sonra kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

IV. BÖLÜM

ALUMINANCE ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET A.Ş BİNASI, BİNA GİRİŞLERİ VE İÇERİSİNDE YÜRÜTÜLEN KAMERA İLE İZLEME FAALİYETİ:

Şirketimiz tarafından; fiziksel mekân güvenliğinin sağlanması, can güvenliğinin temin edilmesi ve iş denetiminin yapılması amacıyla kişinin mahremiyetine müdahale sonucu doğurmayacak şekilde belirli alanlarda kamera ile görüntü kaydı yapılmaktadır. Şirketimiz tarafından güvenlik amacıyla yapılan kamera ile izleme faaliyetinde KVKK’ya uygun hareket edilmektedir. Kamera ile izleme faaliyeti ile ilgili bilgilendirme; işbu politika yayımlanarak, izleme alanlarında izlem yapılacağına ilişkin işaret ve levhalar ile aydınlatma metni asılarak yapılmaktadır.

Kameraların izleme alanları, sayısı ve ne zaman izleme yapılacağı, güvenliği sağlamaya yetecek şekilde belirlenmektedir. Kamera ile elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır. Şirketimiz tarafından, kamera ile izleme faaliyeti ile elde edilen kişisel veriler, 1 ay muhafaza edilmektedir.

Kamera kayıtlarına yalnızca Şirket yetkilileri erişebilmekte ve bu kayıtlar sadece vaka yaşanması veya talep edilmesi halinde kolluk kuvvetleri ve adli makamlarla paylaşılmaktadır.

V.BÖLÜM - KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel verilerin aktarılabileceği üçüncü kişi, kurum ve kuruluşlar veri sahibi ile Alumınance Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş arasındaki ilişkinin türü, niteliği ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacına göre değişebilir. Ancak genel itibariyle aşağıda gösterildiği gibidir:

 • Mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla; Sosyal Güvenlik Kurumuna, Gelir İdaresi Başkanlığına ve yetkili diğer kişi, kurum ve kuruluşlara,
 • Finans ve muhasebe işlemlerinin yapılabilmesi, yönetim ve iş faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla grup şirketimiz olan Zahit Alüminyum A.Ş’ye,
 • Vekâlet, tebligat vb. işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla notere,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla avukatımıza,
 • Staj eğitimi sırasında stajyerin eğitim gördüğü kuruma,
 • İşten çıkış işlemlerinin yapılması amacıyla arabulucuya,
 • Muhasebe, finans ve özlük işlemlerinin yerine getirilmesi amacıyla kullanılan program dolayısıyla ETA Entegre Ticari Uygulama Programları Yazılım Şirketine,
 • Çalışanların mesai kontrolünün yapılması amacıyla 112 Yazılım ve Bilişim Sistemleri Limited Şirketine,
 • İş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla Osgb firmasına,
 • Ödeme ve tahsilat işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla bankaya,
 • Satış/satın alma süreçleri ile iş faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacıyla müşteri ve tedarikçilere,
 • Nakliye/sevk faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacıyla nakliyecilere,
 • Gümrükleme işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla gümrük müşavirine,
 • BES işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla Bnp Paribas (Teb )’a,
 • SGK teşvik hesaplamasının yapılabilmesi amacıyla teşvik firmasına,
 • Yönetim faaliyetlerinin yerine getirilmesi ve Şirketin devamlılığının sağlanması amacıyla resmi kurumlara ve bankalara,

6698 sayılı Kanun’un 8. maddesindeki şartlar çerçevesinde aktarılmaktadır.

VI. BÖLÜM - KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Şirketimiz, bünyesindeki kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve bu verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır.

Şirketimiz tarafından KVKK’nın 12. maddesi uyarınca “veri güvenliğini” sağlamaya yönelik alınan aksiyonlar ve tedbirler aşağıda belirtilmektedir.

 • Şirketimiz, kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için, teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre teknik ve idari tedbirleri almaktadır.
 • Çalışanlar, öğrendikleri kişisel verileri KVKK hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamayacağı, işleme amacı dışında kullanamayacağı ve bu yükümlülüğün görevden ayrılmalarından sonra da devam edeceği konusunda bilgilendirilmekte ve bu doğrultuda kendilerinden gerekli taahhütler alınmaktadır.
 • Şirketimiz, kişisel verilerin güvenli ortamlarda saklanması ve hukuka aykırı amaçlarla yok edilmesini, kaybolmasını veya değiştirilmesini önlemek amacıyla gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

VII. BÖLÜM - KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİNİN ŞARTLARI:

KVKK’nın 7. maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler en geç 6 ay içerisinde silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkması halinde ilgili kişinin talebi üzerine de Şirketimiz talebe konu kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir. Şirketimiz, ilgili kişinin talebini en geç otuz gün içinde sonuçlandırır ve ilgili kişiye bilgi verir.

KVKK’nın 28. maddesine uygun olarak anonimleştirilmiş kişisel veriler araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenebilir. Bu tür işlemler KVKK kapsamı dışında olduğundan kişisel veri sahibinin açık rızası aranmaz.

VIII. BÖLÜM - KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI, BU HAKLARIN KULLANILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ YÖNTEMİ:

Şirketimiz, kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirmenin yapılması için KVKK’nın 13. maddesine uygun olarak gerekli kanalları, iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir.

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme haklarına sahiptir.

Bu kapsamda, İlgili Kişinin KVKK’nın 13. maddesi uyarınca haklarını kullanmak amacıyla Veri Sorumlusu sıfatıyla Şirketimize yapacağı başvuruları yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenecek diğer yöntemlerle Şirketimize iletmesi gerekmektedir.

Yazılı olarak Şirketimize yapılacak başvurular için Şirketimizden temin edilecek “Veri Sahibi Başvuru Formu” kullanılarak;

Islak imzalı bir şekilde …………………………………………… adresine bizzat elden, iadeli taahhütlü mektup veya noter aracılığı ile iletilmesi gerekmektedir.

veya

Güvenli elektronik imzanızla imzaladıktan sonra ……………………………… kep adresine veya ……………………………… e-posta adresine iletilmesi gerekmektedir.

Şirketimiz kendisine iletilen Kanunun 13. maddesi kapsamındaki hakların kullanılmasına ilişkin talepleri, niteliklerine göre en kısa sürede ve en geç, talebin Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz Kurulca belirlenen tarifedeki ücretleri başvuruda bulunan veri sahibinden isteyebilir. Şirketimiz, talebi kabul eder ise veya gerekçesini açıklayarak reddeder ise bu cevabı ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirecektir.

Veri sahibinin Şirketimize sunduğu bilgi ve belgelerin eksik olması veya anlaşılmaz olması halinde başvurunun netleştirilmesi ya da kişinin başvuruya konu kişisel verinin gerçek sahibi olup olmadığını tespit etmek veya verilerin güvenliğini sağlamak amaçlarıyla Şirketimiz bilgi/belge talep edebilecek; kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili ek soru/lar yöneltebilecektir.

IX. BÖLÜM

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI YÖNETİM YAPISI

Şirketimiz, KVK Kanunu’ndaki yükümlülükleri yerine getirmek ve işbu Politika’nın uygulanmasına yönelik olarak ve aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmek üzere uygun yönetim yapısını kurar.

 • Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi ile ilgili temel politikaları, bu politikalardaki değişiklikleri hazırlamak ve üst yönetimin onayına sunmak,
 • Kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin politikaların nasıl uygulanacağına ve denetiminin ne şekilde yerine getirileceğine karar vermek ve bu çerçevede çalışanlar arasından görevlendirmede bulunarak üst yönetimin onayına sunmak,
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uyumun sağlanması için yapılması gereken hususları tespit etmek ve üst yönetimin onayına sunmak; uygulanmasını gözetmek ve koordinasyonunu sağlamak,
 • Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi konusunda Şirket çalışanları arasında farkındalığı arttırmak,
 • Kişisel veri işleme faaliyetlerinde oluşabilecek riskleri tespit etmek, gerekli önlemlerin alınmasını temin etmek, iyileştirme önerilerini üst yönetimin onayına sunmak,
 • Kişisel verilerin korunması ve politikaların uygulanması konusunda eğitimler tasarlamak ve uygulanmasını sağlamak,
 • Kişisel veri sahiplerinin başvurularını süresi içinde cevaplamak,
 • Kişisel Verileri Koruma Kurumu ile olan ilişkileri yönetmek.

Bu konuda atanacak sorumlu kişi/kişilere yukarıda belirtilen görevlerine ek olarak, Şirket ihtiyaçları ve yürütmekte olduğu faaliyetlerin özelliğine göre başkaca görev ve sorumluluklar verilebilir.

X. BÖLÜM

KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNE YÖNELİK ALINAN TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER

Şirketimiz, kişisel verilerin hukuka uygun ve güvenli şekilde saklanması hususunda gerekli idari ve teknik tedbirleri almaktadır. Bunun için;

 • Çalışanlar için veri güvenliği konusunda belli aralıklarla eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılmaktadır.
 • Kişisel veri kullanım, saklama ve imha konularında kurumsal politikalar hazırlanmış ve uygulamaya başlanmıştır.
 • Gizlilik taahhütnameleri yapılmaktadır.
 • Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmaktadır.
 • İmzalanan sözleşmeler veri güvenliği hükümleri içermektedir.
 • Kişisel veri güvenliği politika ve prosedürleri belirlenmiştir.
 • Kişisel veri güvenliği sorunları hızlı bir şekilde raporlanmaktadır.
 • Kişisel veri güvenliğinin takibi yapılmaktadır.
 • Kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.
 • Kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere (yangın, sel vb.) karşı güvenliği sağlanmaktadır.
 • Kişisel veri içeren ortamların güvenliği sağlanmaktadır.
 • Kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılmaktadır.
 • Veri işleyen hizmet sağlayıcıların veri güvenliği konusunda farkındalığı sağlanmaktadır.
 • Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır.
 • Bilgi teknolojileri sistemleri tedarik, geliştirme ve bakımı kapsamındaki güvenlik önlemleri alınmaktadır.
 • Güncel anti-virüs sistemleri kullanılmaktadır.
 • Güvenlik duvarları kullanılmaktadır.
 • Kişisel veriler yedeklenmekte ve yedeklenen kişisel verilerin güvenliği de sağlanmaktadır.
 • Kullanıcı hesap yönetimi ve yetki kontrol sistemi uygulanmakta olup bunların takibi de yapılmaktadır.
 • Mevcut risk ve tehditler belirlenmiştir.
 • Şifreleme yapılmaktadır.